Regulamin serwisu internetowego ascron.com

Regulamin serwisu internetowego ascron.com

11 września, 2021 2024-04-24 11:33

1. Informacje o serwisie i regulaminie

1.1

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „ascron.com”.

1.2

Właścicielem serwisu ascron.com, uprawnionym do dysponowania jego zasobami, jest Ascron Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2. Definicje

2.1. Ascron

Ascron Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518613, REGON: 147358845, NIP: 5252591871.

2.2. Konsument

Osoba fizyczna dokonująca z Ascron czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3. Konsument-Przedsiębiorca

Osoba fizyczna w rozumieniu 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, korzystająca z Serwisu, gdy korzystanie z tej Serwisu nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.4. Portal Rekrutacyjny

Zorganizowana platforma internetowo-informatyczna, dedykowana procesom rekrutacyjnym, dostępna za pośrednictwem Serwisu, której celem jest umożliwienie kandydatom do pracy wysłania aplikacji rekrutacyjnej, zawierającej m.in. CV lub list motywacyjny.

2.5. Regulamin

Niniejszy Regulamin.

2.6. RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.7. Serwis

Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem ascron.com.

2.8. Użytkownik

Każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

3.1.

Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji oferty Ascron oraz udostępnieniu materiałów, w tym w szczególności materiałów związanych z produktami oferowanymi przez Ascron.

3.2.

Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także zasady korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności.

3.3.

Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony, z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.4.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.4.1.

podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF;

3.4.2.

włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript;

3.5.

Rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Serwisu to 1280 pixeli.

3.6.

Za korzystanie z Serwisu nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.7.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Ascron lub osobom trzecim.

3.8.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3.9.

Ascron oświadcza, że materiały i informacje opublikowane w ramach Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością.

3.10.

Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.

3.11.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługa rekrutacyjna

4.1.

W ramach Serwisu, Ascron umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z aktualnymi procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Ascron oraz umożliwia zaaplikowanie na wybrane przez Użytkownika stanowisko.

4.2.

W celu skorzystania z usługi rekrutacyjnej, Użytkownik powinien w zakładce „Kariera” wybrać interesującą go ofertę, wypełnić formularz rekrutacyjny i załączyć wymagane w nim dokumenty, a następnie kliknąć przycisk „Aplikuj”.

4.3.

Usługa rekrutacyjna nie ma charakteru ciągłego i z chwilą dostarczenia do Ascron danych i dokumentów aplikacyjnych dochodzi do jej wykonania.

5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

5.1.

Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: [email protected].

6.2.

Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

6.3.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Ascron drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

7. Przetwarzanie danych osobowych

7.1.

Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

8. Zmiany regulaminu

8.1.

Ascron jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną  przyczynę  uznaje  się  w  szczególności  zaistnienie  jednej z następujących okoliczności:

8.1.1.

Zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Ascron obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

8.1.2.

Wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Ascron obowiązek określonej modyfikacji tej treści;

8.1.3.

Wprowadzenie przez Ascron nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;

8.1.4.

Wprowadzanie przez Ascron nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;

8.1.5.

Powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Ascron mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Ascron będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;

8.2.

Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Konsumentów oraz Konsumentów- Przedsiębiorców – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

8.3.

Ascron informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie co najmniej o:

8.3.1.

treści planowanej zmiany Regulaminu;

8.3.2.

dacie wejścia zmiany w życie;

8.3.3.

jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

8.4.

Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

9. Postanowienia końcowe

9.1.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 grudnia 2021.

9.2.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

9.3.

Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i Ascron na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.